Πολιτική Απορρήτου/ Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τελευταία ανανέωση: 10 Ιανουαρίου 2022

1. Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας διέπει τη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τα «ΔΠΧ») που συλλέγονται ή παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Πολιτική Απορρήτου είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία ΔΠΧ (2016/679) και την, εν γένει, ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, τα ΔΠΧ που συλλέγονται ή παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ΔΠΧ και την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δικαιούται να αναθεωρεί ή/και να ενημερώνει μονομερώς την Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και πάντοτε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες παραπέμπει η Ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links), πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ΔΠΧ των χρηστών. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία

2.1 Υπεύθυνος για την επεξεργασία των ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας είναι η «ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998559130. Η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα εξής:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ερμού 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 72 56 047

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@vglawyers.gr

2.2 Η Εταιρεία δύναται να αναθέσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την επεξεργασία ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας για λογαριασμό της Εταιρείας μέσα στα όρια της Πολιτικής Απορρήτου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία χρησιμοποιεί εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή/και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας και οι σχετικές συμβάσεις με τους εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία ΔΠΧ ή/και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Σκοποί της Επεξεργασίας

Τα ΔΠΧ των χρηστών επεξεργάζονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Ειδικότερα, τα ΔΠΧ των χρηστών υπόκεινται, κατά περίπτωση, σε επεξεργασία με σκοπό (α) την απάντηση σε αίτημα επικοινωνίας χρήστη, (β) την πρόσληψη εργαζομένων και (γ) τη βελτίωση της Ιστοσελίδας.

4. Νομιμότητα της Επεξεργασίας

4.1 Καταρχήν, νομική βάση της επεξεργασίας των ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας από την Εταιρεία είναι η συγκατάθεση των χρηστών της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα, για τη χρήση μη τεχνικά απαραίτητων Cookies οι χρήστες ενημερώνονται μέσω σχετικού αναδυόμενου παραθύρου (pop-up window) και αποδέχονται, εφόσον το επιθυμούν, τη χρήση αυτών.

4.2 Τα υποκείμενα των ΔΠΧ έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@vglawyers.gr.

4.3 Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή προ της ανάκλησής της.

4.4 Η συγκατάθεση των χρηστών τηρείται από την Εταιρεία για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας και πάντως, όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από την διεκπεραίωση του σκοπού επεξεργασίας ή την ανάκλησή της.

4.5 Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών, η Εταιρεία ή τρίτοι για λογαριασμό της Εταιρείας μπορούν να επεξεργάζονται τα ΔΠΧ των χρηστών σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή / και άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Αποδέκτες ΔΠΧ

Αποδέκτης των ΔΠΧ που παρέχουν οι χρήστες της Ιστοσελίδας είναι η Εταιρεία.

6. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

Η επεξεργασία των ΔΠΧ των χρηστών πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των ΔΠΧ, μεταξύ άλλων, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας με κρυπτογράφηση, για ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι καταχωρίσεις ΔΠΧ των χρηστών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

7. Διατήρηση ΔΠΧ

Η Εταιρεία διατηρεί τα ΔΠΧ των χρηστών της Ιστοσελίδας μόνο για το χρονικό διάστημα που απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ειδικότερα, διατηρεί τα ΔΠΧ στην περίπτωση αιτήματος επικοινωνίας χρήστη για διάστημα που είναι ευλόγως απαραίτητο για την απάντηση στο αίτημα επικοινωνίας του χρήστη και στην περίπτωση υποβολής βιογραφικού σημειώματος όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από την υποβολή του βιογραφικού. Για την περίοδο διατήρησης των Cookies βλ. παραπάνω την Πολιτική Cookies.

8. Δικαιώματα Χρηστών (Υποκειμένων ΔΠΧ)

8.1 Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία ΔΠΧ, οι χρήστες της Ιστοσελίδας έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης. Το υποκείμενο των ΔΠΧ έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία των ΔΠΧ και να λαμβάνει επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα ΔΠΧ που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία.

  • Δικαίωμα διόρθωσης. Το υποκείμενο των ΔΠΧ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

  • Δικαίωμα διαγραφής. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία τη διαγραφή ΔΠΧ που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η Εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα ΔΠΧ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη.

  • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας. Το υποκείμενο των ΔΠΧ δικαιούται να εξασφαλίζει από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

  • Δικαίωμα φορητότητας. Tο υποκείμενο των ΔΠΧ έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα ΔΠΧ που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω ΔΠΧ σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση της Εταιρείας.

  • Δικαίωμα εναντίωσης. Το υποκείμενο των ΔΠΧ δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία ΔΠΧ που το αφορούν, σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν υποβάλλει πλέον τα ΔΠΧ σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των ΔΠΧ ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

8.2 Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@vglawyers. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας.

8.3 Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, ως υποκείμενα ΔΠΧ, μπορούν, επιπλέον, να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των όρων της Πολιτικής Απορρήτου, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και της Εταιρείας, εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Τελευταία ανανέωση: 10 Ιανουαρίου 2022

1. Εισαγωγή

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες όρους χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») πριν τη χρήση της ιστοσελίδας vglawyers.gr (η «Ιστοσελίδα») που ανήκει στη «ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.» (Ερμού 2, Τ.Κ. 105 63, +30 2107256047, info@vglawyers.gr) (η «Εταιρεία»). Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Η Εταιρεία δικαιούται να αναθεωρεί ή/και να ενημερώνει μονομερώς τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους των χρηστών συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας, μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αναθεώρησης ή/και ενημέρωσης στους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αυτοί αποδέχονται τους Όρους Χρήσης σύμφωνα με τις αναθεωρήσεις ή/και ενημερώσεις. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν αποδέχονται το σύνολο των Όρων Χρήσης δεν πρέπει να γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας από αυτούς.
Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι Όροι Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετοι με την ισχύουσα νομοθεσία ή κριθούν άκυροι από αρμόδια Αρχή ή Δικαστήριο, παύουν αμέσως να ισχύουν, χωρίς να θίγεται το κύρος των λοιπών Όρων Χρήσης.
Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί για την πληροφόρηση και επικοινωνία των χρηστών με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

2. Χρήστες της Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικα άτομα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας.

3. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και Χρήση του Περιεχομένου

3.1 Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας κάθε μορφής, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών (το «Περιεχόμενο»), μαζί με τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα ή/και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αλλά και την Ιστοσελίδα την ίδια αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξυπακούεται ότι πνευματική ιδιοκτησία ή/και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία αυτών.

3.2 Απαγορεύεται η εμπορική χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, η αντιγραφή ή / και τροποποίηση ή/και αναπαραγωγή ή/και αναμετάδοση ή/και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή/και παρουσίαση ή /και σύνδεση ή/και φόρτωση (download) ή/και με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, του συνόλου ή τμήματος του της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/και των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων ή/και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

3.3 Οποιαδήποτε παράβαση των Όρων Χρήσης που έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων της Εταιρείας, θεμελιώνει αξίωση της Εταιρείας για αποκατάσταση της παράβασης. Τυχόν μη ενάσκηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξίωσης δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτά.

3.4 H χρήση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας.

4. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες Τρίτων

Η Ιστοσελίδα είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας.

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών ή της Εταιρείας, εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας